Onderzoeksvisie

Het Vlaams Vredesinstituut hanteert een brede onderzoeksbenadering van vredesonderzoek. Het instituut gaat in zijn onderzoek multidisciplinair te werk en voert het onderzoek uit in programmavorm.

Vredesonderzoek, zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als onderzoek dat inspeelt op het beleid, is de basispijler in de werking van het instituut.

Het Vredesinstituut hanteert een brede onderzoeksbenadering van vredesonderzoek. Het instituut gaat in zijn onderzoek multidisciplinair te werk en voert het onderzoek uit in thematisch omschreven programma's. Hierbij wordt niet alleen een stand van zaken opgemaakt in respectievelijke onderzoeksdomeinen, maar ook waargenomen trends worden geïdentificeerd.

Het onderzoek van het Vredesinstituut wordt geïnformeerd door twee complementaire benaderingen: een probleemoplossende en een kritische. Een probleemoplossende werkwijze vertrekt in pragmatische zin van een gegeven problematische situatie en zoekt binnen het gegeven kader naar antwoorden. Een kritische benadering onderzoekt de randvoorwaarden van een vastgesteld probleem en maakt onderliggende assumpties expliciet.

Op basis van beschreven onderzoeksvisie bestudeert het instituut verschillende thema's. Zowel in functie van profilering als vanuit beheersoverwegingen is een programma-aanpak van onderzoek aangewezen. Binnen elk onderzoeksprogramma kunnen verschillende projecten worden ontwikkeld. Deze worden zowel intern uitgevoerd als uitbesteed aan derden.

Het Vredesinstituut onderhoudt twee thematische georiënteerde onderzoeksprogramma's:

1. In het programma 'Wapenhandel en -productie' onderzoekt het Vredesinstituut het regulerend kader voor de buitenlandse wapenhandel in regionaal, nationaal en internationaal perspectief en volgt het evoluties in wapenproductie en -handel op.

2. In het programma 'Vrede & Samenleving' bestudeert het Vredesinstituut de voorwaarden voor vrede door te focussen op processen die de ontwikkeling van een vredescultuur beïnvloeden, zowel in lokaal als in internationaal en transnationaal perspectief.