Stedelijk samenleven

Samenleven krijgt wereldwijd meer en meer vorm in steden en verstedelijkte omgevingen. Ook in ons land zijn steden de groeipolen. En in zeker zin kunnen we Vlaanderen in zijn geheel als een verstedelijkte regio beschouwen.

Steden bestaan niet op zich. Ze deinen in de vloedlijn mee met de op- en neerwaartse spiralen van de wereldeconomie, zijn een magneet voor arm en rijk, en vormen de knooppunten van migratiestromen en internationalisering. Steden vormen zo het hart van een wereld in verandering, met al zijn kansen, maar ook met zijn spanningen en conflicten. Het komt er voor de overheid op aan flexibel in te spelen op de steeds veranderende stedelijke dynamieken en impulsen te geven voor geweldloos samenleven. Lokale besturen hebben daarbij de vinger aan de pols en een evenwichtig Vlaams stedenbeleid kan de nodige ondersteuning bieden. Daarnaast spelen ook informele stadsgemeenschappen een rol in het omgaan met maatschappelijk conflict.

Het Vredesinstituut streeft naar een goed begrip van het stedelijk samenleven, met daarbij bijzondere aandacht voor verschillende vormen en achtergronden van geweld, en voor de mogelijkheden van geweldpreventie.

Factsheets

  • 025 - Ambities Vlaanderen en Vrede 2014-2019 (infographic) download (pdf)
  • 012 - Profiel van jongeren die dader of slachtoffer zijn van geweld in Vlaanderen download (pdf)
  • 011 - Jongeren als daders en slachtoffers van geweld in Vlaanderen: cijfers en trends download (pdf)

Publicaties

Overzicht van alle publicaties