Adviezen

 • 07/05/2007 Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van Kroatië en de Vlaamse Regering

  Op 13 november 2006 ondertekenden de Vlaamse Regering en de Regering van Kroatië in Zagreb een Samenwerkingsakkoord. Met het oog op de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering vroeg Geert Bourgeois, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, om het advies van het Vlaams Vredesinstituut over het samenwerkingsakkoord. Het vredesinstituut ondersteunt het akkoord en gelooft dat de uitwisseling van expertise en de samenwerking in verscheidene domeinen waardevolle kansen biedt voor beide partners.

  download (pdf)
 • 26/02/2007 Overheidssteun aan militaire projecten in Vlaanderen

  In het kader van zijn decretale opdracht om voorbereidend onderzoek te verrichten dat een basis moet vormen voor een Vlaamse vredeseconomie, neemt het Vlaams Vredesinstituut een standpunt in met betrekking tot Vlaamse overheidssteun aan projecten met een militaire finaliteit. Na een analyse van het bestaande instrumentarium adviseert het Vredesinstituut de Vlaamse overheid om geen overheidsmiddelen te besteden aan militaire projecten en pleit het voor een betere parlementaire controle op economische overheidssteun.

  download (pdf)
 • 23/01/2007 Nauwere samenwerking om exportcontrole te verbeteren

  Door de regionalisering van de bevoegdheid inzake exportlicenties voor militair materieel, zijn in België meer actoren betrokken geraakt bij het exportcontrolebeleid. Deze adviesnota van het Vlaams Vredesinstituut bepleit een betere samenwerking tussen de verschillende departementen die bij het exportcontrolebeleid betrokken zijn. Het instituut meent dat zowel interdepartementale, intradepartementale als internationale samenwerking beter kan. Het ontbreken van formele overeenkomsten tussen de betrokken overheden vormt hier een belangrijk obstakel. Men kan niet gewoon op ad hoc-mechanismen, een goede verstandhouding tussen individuen of persoonlijk initiatief rekenen. Er dient daarentegen een systeem te worden ingesteld dat samenwerking vereist, mogelijk maakt en bevordert.

  download (pdf)
 • 05/12/2006 Advies bij de beleidsbrief 2006-'07 van de minister bevoegd voor buitenlandse wapenhandel

  Jaarlijks komt in de beleidsbrief van de minister bevoegd voor de vergunningen voor in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie een lijst van situaties waarbij het advies van het Vredesinstituut wordt gevraagd. Deze beleidsbrief maakt, na advies van het Vredesinstituut, voorwerp uit van een parlementair debat en resulteert in een resolutie aan de Vlaamse Regering.

  download (pdf)

Pagina's