Adviezen

  • 13/11/2006 Transparantie in de rapportage over de Vlaamse buitenlandse wapenhandel

    Op regelmatige basis licht de Vlaamse Regering het Vlaams Parlement in over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor de invoer, uitvoer en doorvoer van militaire goederen. Een evaluatie van de gebruikte rapporteringswijze in die periodieke verslagen dringt zich op, aangezien deze verslagen cruciaal zijn voor de parlementaire controle op het Vlaamse wapenexportbeleid. Het Vlaams Vredesinstituut formuleert in een adviesnota aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering enkele concrete voorstellen om tot een verhoogde transparantie in de rapportage te komen.

    download (pdf)
  • 26/06/2006 Vlaams beleid en VN-resolutie 1325 inzake vrouwen, vrede en veiligheid

    Nota in antwoord op de vraag van het Vlaams Parlement (Parl. St. Vl. Parl. ,2004-05, nr. 68/5) "om een algemene stand van zaken te maken over de manier waarop het Vlaamse beleid uitvoering geeft en kan geven aan resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad en tevens na te gaan wat de lacunes en obstakels zijn voor de uitvoering ervan en hoe die kunnen worden verholpen".

    download (pdf)

Pagina's