Adviezen

 • 03/06/2011 Advies bij het voorontwerp voor een Vlaams wapenhandeldecreet

  Op 4 mei 2011 ontving het Vlaams Vredesinstituut vanwege de voorzitter van het Vlaams Parlement een vraag van de minister-president van de Vlaamse Regering om advies te formuleren bij het voorontwerp van decreet betreffende de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging van vuurwapens, munitie, defensiegerelateerde producten, aanverwante technologie en ander speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel. Deze adviesnota formuleert enkel belangrijke aandachtspunten bij het voorontwerp.

  download (pdf)
 • 16/05/2011 Advies bij het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2010

  Het Vlaams Vredesinstituut vestigt in deze adviesnota de aandacht op vijf belangrijke elementen met betrekking tot het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, dat werd ingediend bij het Vlaams Parlement.

  download (pdf)
 • 22/12/2010 Advies bij de International Declaration on Flanders Fields

  Als onderdeel van het herdenkingsproject 100 jaar Eerste Wereldoorlog plant de Vlaamse overheid om samen met gelijkgezinde buitenlandse partners een ‘International Declaration on Flanders Fields' te ondertekenen, waarin wordt opgeroepen tot de duurzame verankering van de herdenking van WOI. Op vraag van het Vlaams Parlement nam het Vlaams Vredesinstituut de tekst van deze verklaring zoals die vandaag voorligt onder de loep.

  download (pdf)
 • 21/06/2010 Advies bij de operationalisering van vakoverschrijdende eindtermen: herinnerings- en vredeseducatie

  Het Vlaams Parlement heeft op 22 april 2009 een decreet aangenomen dat nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen invoert in het basis- en secundair onderwijs. Twee van de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs zijn gericht op het vermijden van onverdraagzaamheid en racisme, en op inzicht in de rol van conflicten. In zijn advies vestigt het Vredesinstituut de aandacht op een aantal belangrijke elementen met betrekking tot de operationalisering van deze vakoverschrijdende eindtermen.

  download (pdf)

Pagina's