Adviezen

 • 14/01/2009 Advies bij het voorstel van decreet van de heren Eloi Glorieux, Jos Stassen en Rudi Daems

  Het Vlaams Parlement heeft het Vredesinstituut gevraagd een advies te formuleren bij voorstellen van decreet op het vlak van controle op wapenhandel. Dit advies heeft betrekking op het voorstel van decreet van de heren Eloi Glorieux, Jos Stassen en Rudi Daems. Aangezien de Europese context, met de goedkeuring van een Gemeenschappelijk Standpunt en met de lopende beslissingsprocedure rond een richtlijn over deze materie, ingrijpend gewijzigd is sinds het indienen van dit voorstel van decreet, adviseert het Vredesinstituut onder meer om het voorstel te herzien in het licht van de nieuwe Europese voorschriften.

  download (pdf)
 • 14/01/2009 Advies bij het voorstel van decreet van de heren Roland Van Goethem, Jan Penris en Karim Van Overmeire

  Het Vlaams Parlement heeft het Vredesinstituut gevraagd een advies te formuleren bij voorstellen van decreet op het vlak van controle op wapenhandel. Dit advies heeft betrekking op het voorstel van decreet van de heren Roland Van Goethem, Jan Penris en Karim Van Overmeire. Aangezien de Europese context, met de goedkeuring van een Gemeenschappelijk Standpunt en met de lopende beslissingsprocedure rond een richtlijn over deze materie, ingrijpend gewijzigd is sinds het indienen van dit voorstel van decreet, adviseert het Vredesinstituut onder meer om het voorstel te herzien in het licht van de nieuwe Europese voorschriften.

  download (pdf)
 • 26/11/2008 Advies bij de beleidsbrief 2008-'09 van de minister bevoegd voor buitenlandse wapenhandel

  Jaarlijks komt in de beleidsbrief van de minister bevoegd voor de vergunningen voor in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie een lijst van situaties waarbij het advies van het Vredesinstituut wordt gevraagd. Deze beleidsbrief maakt, na advies van het Vredesinstituut, voorwerp uit van een parlementair debat en resulteert in een resolutie aan de Vlaamse Regering.

  download (pdf)
 • 30/09/2008 Advies bij het Samenwerkingsakkoord wapenhandel

  Op 17 juli 2007 werd een samenwerkingsakkoord opgemaakt tussen de Federale Staat en de drie Gewesten om de uitoefening van de gewestelijke bevoegdheid voor wapenhandel en een correcte implementatie van internationale en Europese verbintenissen beter te organiseren. De bevoegde Vlaamse minister heeft over dit samenwerkingsakkoord het advies van het Vlaams Vredesinstituut gevraagd. Het Vredesinstituut adviseert globaal gunstig over het Samenwerkingsakkoord, maar reikt enkele punten aan die bijkomende aandacht vereisen. De aanbevelingen van het Vredesinstituut hebben onder meer betrekking op de toegang van de Gewesten tot informatie die uitgaat van internationale controleregimes op het vlak van nucleaire wapenbeheersing, en de bijdrage van de Gewesten tot de bepaling van het Belgische standpunt op bijeenkomsten van diezelfde controleregimes.

  download (pdf)

Pagina's