Adviezen

 • 04/07/2017 Advies bij het Vlaams beleid inzake gewelddadige radicalisering en polarisering

  Het Vlaams Vredesinstituut heeft de opdracht onderzoek te doen dat bijdraagt tot geweldpreventie en de vreedzame oplossing van conflicten in de samenleving. Gezien het probleem van gewelddadig jihadisme in ons land voeren wij onderzoek naar dit fenomeen en het antwoord hierop vanuit het beleid. Om dit doelgericht extreem geweld tegen burgers, dat nooit als legitiem kan worden beschouwd, te stoppen, moet de overheid daders detecteren en bestraffen. Naast deze cruciale detectie- en repressiemaatregelen kan de overheid ook aan preventie doen.

  In dit advies focussen we op de Vlaamse bevoegdheden, die voornamelijk op het gebied van preventie liggen. De Vlaamse aanpak van gewelddadige extremisme kreeg vorm in het Vlaams Actieplan ter preventie van radicalisering en polarisering. In het boek ‘Deradicalisering: Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid verzamelen we wetenschappelijke inzichten die de uitvoering van dit actieplan verder kunnen ondersteunen.

  download (pdf)
 • 04/07/2016 Advies over de IJzertoren, bij decreet van 15 juli 2011 erkend als Memoriaal van Vlaamse Ontvoogding en Vrede

  In 2011 erkende het Vlaams Parlement de IJzertoren in Diksmuide bij decreet als Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede. In 2016 moet een nieuwe beheersovereenkomst gesloten worden. Het Vlaams Vredesinstituut vraagt het Parlement erop toe te zien dat de IJzertoren de komende jaren sterker inzet op de museale functies, werk maakt van kritische publieksgeschiedenis over de Vlaamse beweging, en zijn werking verder professionaliseert.

  download (pdf)
 • 07/01/2015 Advies over de aanpak van stadsrellen

  In Vlaanderen komen, zoals elders in Europa, occasioneel gewelddadige stadsrellen voor die naast de directe schade ook een grote impact hebben op het samenleven in wijken en steden; een impact die het lokale overstijgt. Het Vredesinstituut heeft onderzoek gevoerd naar deze vorm van publiek geweld en geeft advies over de aanpak ervan.

  download (pdf)
 • 04/06/2014 Ambitietekst - Vlaanderen en Vrede 2014-2019

  Tussen 2014 en 2019 geeft een nieuw verkozen Vlaams Parlement verder richting aan onze samenleving. Het is belangrijk dat het parlement zijn kerntaken – het politiek debat voeren, decreten maken en de regering controleren – ook ten volle opneemt voor vrede en geweldpreventie. In vredesvraagstukken komen vaak verschillende belangen en waarden tegenover elkaar te staan. Het zijn de volksvertegenwoordigers die die best afwegen en het beleid van de regering sturen. Het Vlaams Vredesinstituut wil het Vlaams Parlement daarbij ten volle ondersteunen. Het instituut zet alvast een aantal bakens uit voor een beleid gericht op vrede en geweldpreventie in de komende legislatuur. (lees meer)

  download (pdf)

Pagina's