Adviezen

 • 26/01/2012 Advies bij het ontwerp van decreet betreffende wapenhandel

  De Vlaamse Regering diende op 21 november 2011 bij het Vlaams Parlement een ontwerp van decreet in ‘betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie’. Dit ontwerp van decreet reguleert verschillende aspecten van controle op wapenhandel. Het Vlaams Vredesinstituut adviseert het Vlaams Parlement om bij de bespreking van de tekst rekening te houden met een aantal belangrijke aandachtspunten en beveelt ook enkele concrete tekstwijzigingen aan.

  download (pdf)
 • 05/07/2011 Advies bij het voorstel van decreet inzake wapenhandel van Bart Caron, Filip Watteeuw en Mieke Vogels

  Op 6 juni 2011 ontving het Vlaams Vredesinstituut vanwege de voorzitter van het Vlaams Parlement de vraag om advies te formuleren bij het voorstel van decreet van de heren Bart Caron en Filip Watteeuw en mevrouw Mieke Vogels houdende de overdracht, in-, uit- en doorvoer, transit en tussenhandel van vuurwapens voor civiel gebruik, defensiegerelateerde producten en ander voor militair gebruik of ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Dit advies houdt het voorstel van decreet tegen het licht en formuleert enkele belangrijke aandachtspunten.

  download (pdf)
 • 03/06/2011 Advies bij het voorontwerp voor een Vlaams wapenhandeldecreet

  Op 4 mei 2011 ontving het Vlaams Vredesinstituut vanwege de voorzitter van het Vlaams Parlement een vraag van de minister-president van de Vlaamse Regering om advies te formuleren bij het voorontwerp van decreet betreffende de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging van vuurwapens, munitie, defensiegerelateerde producten, aanverwante technologie en ander speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel. Deze adviesnota formuleert enkel belangrijke aandachtspunten bij het voorontwerp.

  download (pdf)
 • 16/05/2011 Advies bij het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering over de wapenhandel in 2010

  Het Vlaams Vredesinstituut vestigt in deze adviesnota de aandacht op vijf belangrijke elementen met betrekking tot het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, dat werd ingediend bij het Vlaams Parlement.

  download (pdf)

Pagina's