Adviezen

 • 01/02/2008 Advies bij het Samenwerkingsakkoord Verdrag Chemische Wapens

  In 1993 heeft België het Verdrag Chemische Wapens (CWC) ondertekend. Het verbod op chemische wapens is het belangrijkste element van dat verdrag. Een nationale wet moet de toepassing van het bijhorende verificatiesysteem mogelijk maken en sancties voor inbreuken op de CWC voorzien. Gezien het gemengde karakter van het verdrag werd hiervoor een samenwerkingsakkoord opgemaakt in naam van de federale en de gewestregeringen. Dit Samenwerkingsakkoord dient door de federale en regionale parlementen te worden aangenomen. In deze adviesnota wordt het samenwerkingsakkoord overlopen en tegen het licht gehouden.

  download (pdf)
 • 12/11/2007 Advies bij de beleidsbrief 2007-'08 van de minister bevoegd voor buitenlandse wapenhandel

  Jaarlijks komt in de beleidsbrief van de minister bevoegd voor de vergunningen voor in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie een lijst van situaties waarbij het advies van het Vredesinstituut wordt gevraagd. Deze beleidsbrief maakt, na advies van het Vredesinstituut, voorwerp uit van een parlementair debat en resulteert in een resolutie aan de Vlaamse Regering.

  download (pdf)
 • 24/09/2007 Principes van goed bestuur inzake wapenhandel: het vooropstellen van administratieve termijnen in de licentieprocedure

  Het Vredesinstituut pleit voor het vooropstellen van transparante termijndoelstellingen voor het behandelen van vergunningsaanvragen voor de handel in producten voor militair gebruik. Dat biedt een houvast aan het bedrijfsleven én geeft een impuls voor de versterking van de bevoegde diensten, voor een efficiëntere dienstverlening en voor een betere democratische controle op het beleid.

  download (pdf)
 • 26/02/2007 Overheidssteun aan militaire projecten in Vlaanderen

  In het kader van zijn decretale opdracht om voorbereidend onderzoek te verrichten dat een basis moet vormen voor een Vlaamse vredeseconomie, neemt het Vlaams Vredesinstituut een standpunt in met betrekking tot Vlaamse overheidssteun aan projecten met een militaire finaliteit. Na een analyse van het bestaande instrumentarium adviseert het Vredesinstituut de Vlaamse overheid om geen overheidsmiddelen te besteden aan militaire projecten en pleit het voor een betere parlementaire controle op economische overheidssteun.

  download (pdf)

Pagina's